Официални правила на Minimart за Играта „Giveaway футболни топки Европейско по футбол '24“ - Minimart

Официални правила на Minimart за Играта „Giveaway футболни топки Европейско по футбол ’24“

 1. Организатор на Играта

1.1. Играта “Giveaway футболни топки Европейско по футбол ‘24“ (наричана по-долу „Играта“) се организира от „БГК“ АД, ЕИК 207064349, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1330, бул. „Ал. Стамболийски“ 101, Мол ъф София, София Тауър, ет. 3 („Организатор“/ „Minimart“).

1.2. Официалните правила на Играта се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на интернет адрес https://mini-mart.bg/, както и на официалната страница на Организатора в Instagram и Facebook.

1.3. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на интернет адрес https://mini-mart.bg/ .

1.4. По всяко време Играта може да бъде прекъсната, спряна или удължена от Организатора, като обяви това по подходящ начин на https://mini-mart.bg/.

 1. Територия и период на провеждане на ИГРАТА

2.1. Играта се организира и провежда на територията на България на адрес https://www.facebook.com/minimartbg/?locale=bg_BG , https://www.instagram.com/minimartbg/

2.2 Играта “Giveaway футболни топки Европейско по футбол ‘24“ се провежда в периода 14.06.2024 г. до  17.07.2024 г.

 1. Право на участие

3.1. В играта може да участва всяко дееспособно физическо лицe, без ограничение във възрастта към датата на участие в играта. В играта не могат да участват юридически лица, както и служители на БГК АД.

3.2. За участие в Играта не е необходимо закупуването на какъвто и да е било продукт/стока от Организатора.

 1. Механизъм на Играта

4.1. На стори в профилите във Facebook и Instagram Организаторът ще постави poll, в който участниците ще гласуват, кой ще е победител в съответния мач от програмата на Европейското първенство по футбол, което се провежда в Република Германия. При познат резултат, Организаторът ще изпраща съобщение, чрез платформите във Facebook и Instagram, на позналия участник с текст “Ти позна, печелиш 1 Заешко Краче! Следи сторитата ни, познавай победителите и за всеки познат мач, ще получаваш по 1 заешко краче! Колкото крачета събереш, толкова пъти името ти ще участва в томбола за награда топка “. С всеки познат резултат на футболен мач, участниците ще трупат „крачета“ и след финала на Европейското първенство, който е на 14.07.2024г., ще бъдат обявени печелившите 24 участници.

 1. Награда. Теглене и получаване на наградата

5.1. Наградният фон на Играта са 24 (двадесет и четири) брандирани с логото на Minimart футболни топки, носещи и името на печелившия участник.

5.2. Победителите могат да преотстъпят наградата си на трети лица.

5.3. Първите 24 участниците, събрали най-много точки от Играта, ще бъдат обявени чрез името на профила им за победители на 17.07.2024 г., като имената на профилите ще бъдат обявени на страницата на играта https://www.facebook.com/minimartbg/?locale=bg_BG , https://www.instagram.com/minimartbg/.

5.4. В срок до 24.07.2024г. Организаторът ще се свърже с победителите на лично съобщение в социалните мрежи Facebook и Instagram чрез официалните профили на Minimart, като е необходимо спечелилите участници да заявят предпочитан начин и адрес за получаване на наградите, като посочат две имена, телефонен номер и е-mail за връзка. Възможните варианти са  – изпращане по куриер за сметка на Организатора (при предоставен точен адрес или офис на Speedy) или лично получаване от офиса на организатора в  гр. София,  бул. „Ал. Стамболийски“ 101, Mall of Sofia, Sofia Tower, ет.5 / Маркетинг.

5.5. Победители, които са пропуснали да предоставят данни за изпращане на наградата в срок до 24.07.2024г., губят правото да получат наградата.

5.6. В случай, че спечелилият участник не е навършил 14 години до деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само от родител или друг законен представител. В случай, че спечелилият участник е навършил 14 години, но не е навършил 18 години до деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само в присъствие на родител или друг законен представител и при изразено от него съгласие.

5.7. Наградата не се предоставя в следните случаи:

 • ако лицето не се яви да получи Наградата в срок до 3 седмици от датата на изпращане на информация от т. 5.4.;
 • ако лицето не предостави данни за получаване на наградата в срок до 3 седмици от датата, на която е било контактнато от Организатора във връзка с това;
 • ако при получаване на Наградата не е изпълнило изискванията на т. 5.6. от тези правила;
 1. Ограничаване на Отговорността

6.1. Организатирът не носи отговорност:

(а) за забавяне на доставката на награди, причинено не по негова вина;

(б) за дефект на награда, както и за каквато и да е вреда, причинена от някоя от наградите;

(в) за неполучени награди поради предоставен грешен или непълен адрес, телефон или имейл за връзка от участника.

6.2. Организаторът не носи отговорност за евентуално временна недостъпност до страницата https://mini-mart.bg/, невъзможност за публикуване на съдържание на същата страница, както и за всякакви други технически проблеми във връзка с Играта. Всякакви подобни и други проблеми, ще бъдат отстранявани във възможно най-кратки срокове.

6.3. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които не е възможно за някои желаещи да участват в Играта, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на ползвателите на Facebook страницата или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.

6.4. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на Награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при определяне на победителя. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелена в резултат на такива действия Награда. В тези случаи на участника не се дължи компенсация.

 1. Защита на личните данни

7.1. В случай, че спечели награда, за получаването й, участникът в Играта следва да предостави информация за името на профила си, с който е участвал в Играта, представляваща лични данни.

7.2. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни. С Политиката за поверителност на Организатора на Играта, участниците могат да се запознаят на https://mini-mart.bg/

7.3. Участниците в Играта се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените, във връзка с участието в Играта, лични данни с цел обявяване на спечелилия участник в Играта, както и предоставянето на Наградата.

7.4. С участие в Играта, всеки участник приема и дава съгласие името на профила му да бъде публикувано  във Facebook и Instagram профилите на Организатора на Играта, ако бъде избран като печеливш, както и името на спечелилите участници да бъде изписано върху наградата, която получава (брандирана футболна топка). Също така с участие в Играта участникът се съгласява с настоящите правила и ги приема, съгласява се с политиката за поверителност на Организатора и я приема, а също така и дава съгласие за обработка на личните данни от Организатора за целите на Играта.

7.5. Участниците могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване на личните им данни с писмено изявление, адресирано до Организатора. Подобно оттегляне ще направи недопустимо последващо обработване на личните данни на участника.

7.6. Този, който е поискал заличаване и неговите данни са били заличени, автоматично прекратява участието си в Играта и неговото/ нейното име няма да бъде включено в тегленето на наградите (тъй като личните данни са начин за идентифициране на печеливш участник, установяване на контакт с него/нея и изпращане на наградите). Личните данни на неспечелилите участници се пазят в срок от 6 (шест) месеца след края на играта, освен при наличие на легитимен интерес за запазването им за по-дълъг срок. Личните данни на спечелилите участници се пазят в срок от 11 (единадесет) години след края на играта.

 1. Изменение и допълнение на официалните правила на Играта.

8.1. Организаторът си запазва правото да изменя и допълва или отменя настоящите Официални правила в хода на Играта. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършат единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на на интернет адрес https://mini-mart.bg/

 

 1. Предсрочно прекратяване на Играта

Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, като обяви това на следната страница https://mini-mart.bg/

 1. Други Условия

10.1. С участието си в Играта, всеки участник в Играта се счита за уведомен и запознат с настоящите Официални правила и съгласен с условията им. Предвидените в настоящите Официални правила писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата писмо с обратна разписка ,лично съобщение, електронна поща, натискане на виртуален бутон в интернет страницата на Организатора и други подобни, доколкото изявлението е записано технически, по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено. В случай че Участникът е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от Организатора, дори ако не е било получено.

10.2. Участниците могат да се свържат с Организатора чрез лично съобщение на https://www.facebook.com/minimartbg/?locale=bg_BG , https://www.instagram.com/minimartbg/  Instagram и Facebook не са организатори на Играта и не носят отговорност за протичането й, както и за предоставянето на наградите. Тази Игра не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да е било начин от Facebook и/или Instagram. С включването си в нея участниците предоставят информация на Организатора, а не на Facebook и/или Instagram.

10.3. Организаторът може да прекрати, спре или измени условията на Играта, като обяви това по подходящ начин в Сайта на Играта, в случай че настъпят злоупотреби, включително, но не само, нарушаване на тези правила, разпореждане на компетентен орган или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи Организаторът не дължи каквото и да е обезщетение на участниците.

10.4. Всички участници, опитали се да нарушат или нарушили тези правила или използвали или опитали се да използват техники, които имат за цел или резултат спечелване на награда чрез измама или други средства, противоречащи на  механизма на Играта, на закона или добрите нрави, както и участници, които злонамерено се опитат да осуетят провеждането на Играта, ще бъдат дисквалифицирани. В случай на вреди, Организаторът си запазва правото да търси правата си пред компетентните органи. Участникът е длъжен да обезщети Организатора и всички трети лица, за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително заплатени глоби за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с участието му в Играта, както и  нарушения на действащото законодателство, авторските права и в разрез с  настоящите Официални правила и правилата за работа на интернет страницата.

10.5. За всички неуредени в тези правила въпроси се прилага действащото българско законодателство.

10.6. Спорове между Организатора и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение – от съответния компетентен орган в гр. София.

С включването си в Играта, участниците приемат и се съгласяват да спазват настоящите правила.