Privacy Policy - Minimart

Политика за поверителност

С настоящата Политика за поверителност бихме искали да Ви информираме каква информация обработваме за посетителите на нашия уебсайт и как я използваме.

Благодарим Ви, че посетихте нашия уебсайт. Защита на данните и тяхната сигурност са много важни за нас. Ние се стремим да защитаваме Вашите лични данни и да предоставяме качествени услуги и информация.

1. Администратор на лични данни съгласно член 4, точка 7 от Общия регламент за защита на данните е:

„БГК“ АД, със седалище и адрес на управление – гр. София, п.к. 1303, район Възраждане, бул. „Александър Стамболийски“ No 101, Мол ъф София, София Тауър, ет.3, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 207064349 (наричано “Дружеството”). Администраторът на лични данни, събира и обработва лични данни при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство в областта на защита на личните данни, по-конкретно Закон за защита на личните данни („ЗЗЛД“) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Регламент“).

Данни за контакт по въпроси относно защита на данните: dpo@bgc-store.bg

Политиката за поверителност на данните важи за уебсайта на „БГК“ АД и всички прилежащи микросайтове. Достъп до уебсайта може да се осъществи на mini-mart.bg.

2. Цели при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

2.1. Ние събираме и обработваме само лични данни на потребители на уебсайта на „БГК“ АД до степента, необходима за осигуряване функционирането на уебсайта и нашето съдържание и услуга, осигуряване на безпроблемна връзка с уебсайта, осигуряване на удобно използване на нашия уебсайт, както и за обезпечаване защита на информационната сигурност.

2.2. Ако кандидатствате да станете наш Партньор и да управлявате обект на Минимарт, ние обработваме предоставените от Вас лични данни с цел подготовка и изпълнение на Споразумение за конфиденциалност и за осъществаване на комуникация с Вас.

2.3. Наред с това обработваме Вашите лични данни във връзка с процеса на преговори, подготовка, сключване и изпълнение на Договор за управление на търговски обект с марката Минимарт.

2.4. Ако лицето приложи автобиография, данните се обработват за целите на подбор на подходящ кандидат.

2.5. Ако ни предлагате обект под наем ние обработваме Вашите лични данни с цел сключване, изпълнение, изменение, прекратяване на договори за наем на търговски обект и за осъществяване на комуникация с Вас.

2.6. При обработването и съхранението на личните Ви данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел изпълнение на законовите си задължения към

Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

3. Принципи на обработване на личните данни

Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

 • Ограничение на целите на обработване;

 • Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

 • Точност и актуалност на данните;

 • Ограничение на съхранението с оглед постигането на целите;

Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

4. Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Член 6, параграф 1, буква е) от Регламента служи като правно основание за обработване на данните за целите съгласно точка 2.1. Обработването на дефинираните в настоящата Политика за поверителност данни е необходимо за предоставяне на нашите услуги и по този начин служи за защита легитимния интерес на администратора на лични данни.

Член 6, параграф 1, буква б) от Регламента служи като правно основание за обработване на данните за целите съгласно точка 2.2., а именно за изпълнение на договор/и, по който субектът на данни е страна и за предприемане на стъпки по искане на субекта на данни преди сключване на договор с оглед на кандидатурата на субекта на данни за партньор по Договор за управление на търговски обект с марката Минимарт.

Член 6, параграф 1, буква б) от Регламента служи като правно основание за обработване на данните за целите съгласно точка 2.3., а именно за сключване и изпълнение на Договор за управление на търговски обект с марката Минимарт и за осъществяване на контакт и комуникация по повод сключване и изпълнение на Договор за управление на търговски обект с марката Минимарт.

Член 6, параграф 1, буква а) от Регламента служи като правно основание за обработване на данните от автобиография на лицето за целите съгласно точка 2.4., ако кандидат партньорът приложи автобиография.

Член 6, параграф 1, буква б) от Регламента служи като правно основание за обработване на данните за целите съгласно точка 2.5., а именно за сключване и изпълнение на Договор за наем на обект и за осъществяване на комуникация във връзка със сключения договор за наем.

Член 6, параграф 1, буква в) от Регламента служи като правно основание за обработване на данните за целите съгласно точка 2.6, а именно обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора.

5. Получатели на личните данни

Получатели на данните за достъп до нашия уебсайт са служители на администратора, които съгласно изпълняваната от тях функция по длъжностна характеристика имат достъп до съответната информация, както и служители на агенцията за дизайн на уебсайта.

Получатели на данните на Кандидат партньори са служители на администратора и членове на неговото ръководството, които съгласно функцията по длъжностна характеристика (или договор за управление) имат достъп до съответната информация и които са поели ангажимент за опазване на поверителност на данните.

Данни за контакт като име и телефонен номер на избрани партньори се предоставят на държавни органи във връзка с предоставяне на разрешителни за осъществяване дейността на търговските обекти.

Получатели на данни на наемодателите могат да са НАП, НОИ, нотариус, адвокати и служители на администратора, които съгласно длъжностна характеристика имат достъп до съответната информация с оглед изпълняваните от тях служебни задължения.

6. Прехвърляне на трети страни

Всяко прехвърляне на лични данни, предоставени ни от Вас, към трети лица ще се извършва само след спазване на изискванията за безопаснот и другите регулаторни изисквания, наложени от приложимото българско и европейско законодателство. В случаите, когато за юрисдикциите извън ЕС не е познато адекватно ниво на защита на данните с решение на Европейската комисия, прехвърляне на лични данни в такива държави ще се извършва само въз основа на въведени стандартни договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия или съгласно изискванията, посочени в членовете 44-49 от Общия регламент относно защита на данните.

7. Видовете лични данни, които Дружеството администратор събира, обработва и съхранява

7.1.Когато осъществявате достъп и използвате нашия уебсайт, ние събираме само личните данни, които Вашият браузът прехвърля автоматично на нашия сървър. Информацията се съхранява временно в така наречения регистрационен файл. Следната информация се записва без Вашата намеса и се съхранява, докато не се изтрие автоматично:

 • –  IP адрес на компютъра, от който се изпраща заявката,

 • –  Дата и час на достъп,

 • –  Име и URL на извлечения файл,

 • –  Уебсайт, от който е осъществен достъпа (референтният URL),

–  Използваният браузър и ако е приложимо, операционната система на Вашия компютър, както и името на лицето, което Ви осигурява достъп.

7.2. Във връзка с изготвянето и изпълнението на Споразумение за конфиденцилност администраторът събира, обработва и съхранява личните данни за име и ЕГН на кандидат партньори, които проявяват интерес да управляват обект на Минимарт. За осъществяване на комуникация с кандидат партньорите, администраторът събира, обработва и съхранява още личните данни като е-мейл и телефон на кандидат партньора.

7.3. Във връзка със сключването и изпълнението на Договор за управление на търговски обект с марката Минимарт, администраторът събира, обработва и съхранява още следните данни за юридическото лице на партньора (име на ЮЛ, ЕИК, седалище и адрес на управление, представляващ), банкова сметка на ЮЛ, както и личните данни на физическото лице за контакт като е-мейл и телефон.

7.4. Във връзка с подбора на кандидат партньори администраторът на лични данни събира, обработва и съхранява личните данни, които се съдържат в автобиографията на кандидата, а именно данни за предишен опит, умения, пол, възраст, семеен статус (когато е посочен), снимка (когато е предоставена), е-мейл, телефон и адрес за контакт.

7.5. Във връзка с предоставянето на оферта за наемане на обект, администраторът обработва Вашето име, фамилия и данни за контакт като е-мейл, телефон, населено място на обекта и адрес на обекта.

7.6. С цел сключване, изпълнение, изменение, прекратяване на договор за наем администраторът събира, обработва и съхранява следните лични данни за физически лица наемодатели:

– Данни от документ за самоличност (три имена, ЕГН, постоянен адрес, пол); – Данни за банкова сметка;
– Данни за ТЕЛК;
– Личен е-мейл адрес;

– Личен телефонен номер;
– Служебни бележки за доходи (при необходимост с оглед внасяне на дължим данък).

8. Срок за съхранение на личните данни

Личните данни на субекта във връзка с осъществен достъп до уебсайта се изтриват или блокират, след като бъде изпълнена целта за съхранение. Събирането на данни за предоставяне на уебсайта и съхранението на данни в регистрационните файлове е необходимо за функционирането на уебсайта. Може да се наложи по-нататъшно съхранение в отделни случаи, ако това се изисква по закон.

Ние ще съхраняваме личните данни (ЕГН и име), които Кандидат Партньора ни предоставя във връзка с изготвянето и изпълнението на Споразумението за конфиденцилност за срока на Споразумението.

За Кандидат Партньори, с които не се пристъпи към сключване на Договор за управление на търговски обект с марката Минимарт, лични данни във връзка с кандидатурата на Кандидат Партньора, които може да се съдържат в автобиографията на кандидата – като предишен опит, умения, пол, възраст, семеен статус (когато е посочен), снимка (когато е предоставена), е-мейл, телефон и адрес за контакт – необходими в процеса на преговори относно сключване на Договор за управление на търговски обект с марката Minimart, се изтриват в 2-месечен срок след приключване на преговорите.

За Кандидат Партньори, с които се пристъпи към сключване на Договор за управление на търговски обект с марката Минимарт, предоставените от тях лични данни се съхраняват за срока на изпълнение на нашите договорните отношения, до тяхното надлежно изпълнение, изтичане, предсрочно разваляне или прекратяване, както и за срок от 11 години след преустановяването им (независимо от конкретната причина), предвид изтичането на общите давностни срокове по българското законодателство и сроковете за съхраняване на документи по Закона за счетоводството и други приложими нормативни актове.

Личните данни на физически лица наемодатели по Договор за наем с администратора се съхраняват от администратора в законоустановените срокове за съхранение (11 години след прекратяване, изпълнение, изтичане, предсрочно разваляне на Договора за наем, независимо от конкретната причина) и предвид изтичането на общите давностни срокове по българското законодателство и сроковете за съхраняване на документи по Закона за счетоводството и другите приложими нормативни актове.

Личните данни на физическите лица, предложили на администратора обект под наем, който не е нает от администратора, се изтриват в 2-месечен срок от отказване на обекта.

Когато закон или друг нормативен акт изисква личните Ви данни (или някои от тях) да бъдат обработвани за по-дълъг срок, ние ще ги обработваме в предвидения в закона срок.

9. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Ако Вашите лични данни се обработват, Вие сте субект на данни по смисъла на Регламента и имате следните права:

Съгласно член 15 от Регламента може да поискате информация за личните си данни, обработвани от нас. По-конкретно може да получите информация за целите на

 

обработване, категориите лични данни, категориите получатели, на които Вашите данни са били или ще бъдат разкрити, планирания период на съхранение, съществуването на правото за коригиране, изтриване, ограничаване на обработването или възражение, правото на подаване на оплакване до надзорен орган, информация за произхода на Вашите данни, ако не е събрана от нас, за прехвърлянето в трети държави или международни организации и съществуването на автоматично вземане на решения, включително профилиране.

• Съгласно член 16 от Регламента може да изискате незабавно коригирането на неправилните данни или попълването на Вашите лични данни, съхранени при нас.

• Съгласно член 17 от Регламента може да изискате изтриването на личните Ви данни, съхранени от нас, при условие че обработването не е необходимо за упражняване на

правото на свобода на изразяване и информация за изпълняване на правно задължение, заради причини от обществен интерес или за предявяване, упражняване или защитаване на законови искове.

 • Съгласно член 18 от Регламента може да изискате ограничаването на обработването на личните Ви данни, ако оспорвате точността на данните, ако обработването е незаконно, ако не се нуждаем от данните и ако отказвате да бъдат изтрити, тъй като е необходимо да установите, упражните или защитите законови искове. Също така съгласно член 18 от Регламента имате право на възражение относно обработването в съответствие с член 21 от Регламента.

 • Съгласно член 20 от Регламента може да изискате личните данни, които сте ни предоставили, да бъдат получени в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или може да изискате да бъдат прехвърлени на друг отговорник.

 • Съгласно член 7, параграф 3 от Регламента можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Вследствие на това на нас не ни е разрешено да продължим да обработваме данните въз основа на съгласието в бъдеще.

 • Съгласно член 77 от Регламента имате право да подадете оплакване до надзорен орган.

За контакти с Комисията за защита на личните данни: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” No 2 , https://www.cpdp.bg.
Можете да упражните правата по-горе, като се свържете с администратора на dpo@bgc- store.bg.

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни, които се обработват на основание съгласие, да продължат да бъдат обработвани от администратора за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез изпращане на искане в свободен текст на посочения по-горе е-мейл за контакт.

Аминистраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

Оттеглянето на съгласието не се отразява на основателността на обработването на предоставените от Вас лични данни до момента на оттеглянето на сългасието.

Администраторът може да продължи да обработва част или всички Ваши данни, ако съществува законово задължение за това или за целите на опазване на своите легитимни интереси.

 

10. Право на достъп

Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас. Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни. Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните и съхранявани Ваши лични данни. Данните се предоставят в електронна или друга подходяща форма. Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повтаряемост или прекомерност на искането.

11. Право на коригиране или попълване

Вие имате право да поискате от Администратора да:

 • Коригира неточните лични данни, свързани с Вас;

Да попълни непълните лични данни, свързани с Вас;

12. Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

– личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

– Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

– Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

 • –  личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

 • –  личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;

– личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

– за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

– за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

– по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
– за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания

или за статистически цели;
– за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички Ваши данни, с изключение на следната информация:

– информация, която е необходима, за да удостовери, че правото Ви да бъдете забравени е изпълнено;

– техническа информация за функционирането на интернет страницата, която информация не може да се свърже по никакъв начин с Вашата личност;

За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да изпратите искане в свободен текст на посочения е-мейл за контакт. Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

Администраторът не изтрива данните, за които има законово задължение да ги съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи /елементи, позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължение за изтриване, тъй като те не представляват лични данни.

13. Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • –  Оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на данните;

 • –  Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъда ограничено;

 • –  Администраторът не се нуждае повече от личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

 • –  Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

 • –  Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните интереси на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

 

14. Право на преносимост

Ако сте дали съгласие за обработването на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Администратора, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред Администратора :

 • –  Да поискате от Администратора да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг Администратор;

–  Да поискате от Администратора пряко да прехврли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато е технически осъществимо.

Вие можете да упражните правото си на преносимост чрез изпращане на искане в свободен текст.

15. Право на получаване на информация

Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

16. Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

17. Вашите права при нарушение на сигурността на личните данни

Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

Администраторът не е длъжен да Ви Уведомява, ако:

 • –  е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

 • –  е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

 • –  уведомяването би изисквало непропорционални усилия.