Официални правила на Minimart за Играта „Станахме на 1 година. Време е за парти!“ - Minimart

Официални правила на Minimart за Играта „Станахме на 1 година. Време е за парти!“

 1. Организатор на Играта

1.1. Играта „Станахме на 1 година. Време е за парти!“ (наричана по-долу „Играта“) се организира от „БГК“ АД, ЕИК 207064349, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1330, бул. „Ал. Стамболийски“ 101, Мол ъф София, София Тауър, ет. 3 („Организатор“/ „Minimart“).

1.2. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на интернет адресa по т. 1.2.

1.3. По всяко време Играта може да бъде прекъсната, спряна или удължена от Организатора, като обяви това по подходящ начин на интернет адреса по т. 1.2.

 1. Територия и период на провеждане на ИГРАТА

2.1. Играта се организира и провежда на територията на България.

2.2 Играта „Станахме на 1 година. Време е за парти!“ се провежда в периода 12-18.06.2026 , като стартира на 10.06.2024 г. и ще продължи до 18.06.2024 г., 00:00 часа (българско време).

 1. Право на участие

3.1. Право на участие в Играта има всяко физическо лице, навършило 18 години, с изключение на служителите в „БГК“ АД.

3.2. За участие в Играта не е необходимо закупуването на какъвто и да е било продукт/стока от Организатора.

 1. Механизъм на Играта

4.1. Необходимо предварително условие за участие в Играта е физическото лице над 18 г. да попълни формата за участие на интернет адреса по т. 1.2.

4.2. Всеки, който желае да участва в Играта, следва да отговори правилно на всички въпроси на играта, свързани с веригата Minimart.

4.3. Всеки участник следва да попълни две имена, телефонен номер и е-mail за връзка с цел осъществяване  на контакт с печелившите участници.

 1. Награда. Теглене и получаване на наградата

5.1. Наградният фон на Играта са 10 (десет) броя билета, като всеки един важи за двама, Full Festival Rave билети (за достъп през всички 5 дни) за музикалния фестивал  EXE Beach Festival, който ще се проведе в периода 26-30.06.2024г. в гр. Созопол, плаж Каваци. Организаторът не поема разходи, свързани с пътуване, престой или други разходи на победителите, във връзка с посещението на фестивала.

5.2. Победителите могат да преотстъпят наградата си на трети лица.

5.3. Победителите ще бъдат изтеглени на 19.06.2024 г. в присъствието на нотариус и ще бъдат обявени на официалния уебсайт на организатора на играта: https://mini-mart.bg/  до 20.06.2024 г.

5.4. Организаторът ще осъществи контакт с победителите за уточняване на предпочитан начин и адрес за получаване на  наградите.  Възможните варианти са – изпращане по куриер (при предоставен точен адрес или офис на Speedy) или лично получаване от офиса на организатора в  гр. София,  бул. „Ал. Стамболийски“ 101, Mall of Sofia, Sofia Tower, ет.5 / Маркетинг. Участниците, които не са открити от Организатора, следва да се свържат с него най-късно до 17.00 часа на адрес marketing@mini-mart.bg и да уточнят предпочитания начин и адрес за получаване на наградата.

5.5. Победители, които са пропуснали да заявят в срок до 21.06.2024г. (до 17.00 часа) предпочитания от тях начин на получаване на билетите, губят правото да получат наградата, като наградата се предоставя на изтеглен резервен кандидат.

5.6. Наградата не се предоставя в следните случаи:

 • ако лицето не се яви да получи Наградата в срок до 25.06.2024 г.;
 • ако лицето не отговаря на изискванията по т. 3.1. от тези правила;
 • ако лицето е пропуснало да уточни начин и адрес за получаване на наградата в срок до 21.06.2024 г.
 1. Ограничаване на Отговорността

6.1. Организатирът не носи отговорност:

(а) за забавяне на доставката на награди, причинено не по негова вина;

(б) за дефект на награда, както и за каквато и да е вреда, причинена от някоя от наградите;

(в) за неполучени награди поради предоставен грешен или непълен адрес, телефон или имейл за връзка от участника.

6.2. Организаторът не носи отговорност за евентуално временна недостъпност до страницата по т. 1.2., невъзможност за публикуване на съдържание на същата страница, както и за всякакви други технически проблеми във връзка с Играта. Всякакви подобни и други проблеми ще бъдат отстранявани във възможно най-кратки срокове.

6.3. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които не е възможно за някои желаещи да участват в Играта, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на ползвателите на съответната страница или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.

6.4. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на Награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при определяне на победителя, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелена в резултат на такива действия Награда. В тези случаи на участника не се дължи компенсация.

 1. Защита на личните данни

7.1. За да участва в Играта, участникът в Играта следва да предостави информация за две имена, телефонен номер и е-mail за връзка, представляващи лични данни. За получаване на наградата спечелил участник е необходимо да предостави информация за адрес за получаване на наградата.

7.2. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни. С Политиката за поверителност на Организатора на Играта, участниците могат да се запознаят на https://mini-mart.bg/

7.3. Участниците в Играта се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените, във връзка с участието в Играта, лични данни с цел обявяване на спечелилия участник в Играта, както и предоставянето на Наградата.

7.4. С участие в Играта, всеки участник приема и дава съгласие името му да бъде публикувано в каналите на провеждане на играта в социалните мрежи и на сайта на Организатора, ако бъде избран като печеливш. Също така с участие в Играта участникът се съгласява с настоящите правила и ги приема, съгласява се с политиката за поверителност на Организатора и я приема, а също така и дава съгласие за обработка на личните данни от Организатора за целите на Играта.

7.5. Участниците могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване на личните им данни с писмено изявление, адресирано до Организатора на е-мейл dpo@bgc-store.bg. Подобно оттегляне ще направи недопустимо последващо обработване на личните данни на участника.

7.6. Този, който е поискал заличаване и неговите данни са били заличени, автоматично прекратява участието си в Играта и неговото/ нейното име няма да бъде включено в тегленето на наградите (тъй като личните данни са начин за идентифициране на печеливш участник, установяване на контакт с него/нея и изпращане на наградите). Личните данни на неспечелилите участници се пазят в срок от 3 (три) месеца след края на играта, освен при наличие на легитимен интерес за запазването им за по-дълъг срок. Личните данни на спечелилите участници се пазят в срок от 11 (единадесет) години след края на играта.

 1. Изменение и допълнение на официалните правила на Играта. УДЪРЖАНЕ И ВНАСЯНЕ НА ДАНЪКА ВЪРХУ НАГРАДИ НА СТОЙНОСТ 100 И НАД 100 (СТО) ЛЕВА.

8.1. Организаторът си запазва правото да изменя и допълва или отменя настоящите Официални правила в хода на Играта. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършат единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на интернет адреса по т. 1.2.

8.2. Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица облагаеми с окончателен данък в размер на 10% са всички предметни награди с пазарна стойност над 100 (сто) лв. от участие в игри, при които печалбата се определя на случаен принцип. Дължимият данък е за сметка на участника и се удържа и внася от Организатора.

8.3. В тази игра Организаторът ще начисли за своя сметка, декларира и внесе дължимия данък.

8.4. За тази цел всеки печеливш получава от Организатора декларация. Като необходимо условие за получаване на наградата, печелившият трябва да попълни пълното си име, ЕГН/ЛНЧ и адрес, да подпише и да върне на Организатора декларацията.

8.5. Организаторът включва информацията за получателя и стойността на получената предметна награда в справка, която подава към Националната агенция по приходите.

8.6. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на участника.

8.7. Този раздел от официалните правила на Играта е създаден в съответствие на данъчното законодателства в Република България, действащо към началото на тази Игра.

 1. Предсрочно прекратяване на Играта

Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, като обяви това на страницата по т. 1.2.

 1. Други Условия

10.1. С участието си в Играта, всеки участник в Играта се счита за уведомен и запознат с настоящите Официални правила и съгласен с условията им.

10.2. Участниците могат да се свържат с Организатора чрез лично съобщение на marketing@mini-mart.bg

10.3. Организаторът може да прекрати, спре или измени условията на Играта, като обяви това по подходящ начин в Сайта на Играта, в случай че настъпят злоупотреби, включително, но не само, нарушаване на тези правила, разпореждане на компетентен орган или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи Организаторът не дължи обезщетение на участниците.

10.4. Всички участници, опитали се да нарушат или нарушили тези правила или използвали или опитали се да използват техники, които имат за цел или резултат спечелване на награда чрез измама или други средства, противоречащи на  механизма на Играта, на закона или добрите нрави, както и участници, които злонамерено се опитат да осуетят провеждането на Играта, ще бъдат дисквалифицирани. В случай на вреди, Организаторът си запазва правото да търси правата си пред компетентните органи.

10.5. За всички неуредени в тези правила въпроси се прилага действащото българско законодателство.

10.6. Спорове между Организатора и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение – от съответния компетентен орган в гр. София.

С включването си в Играта, участниците приемат и се съгласяват да спазват настоящите правила.